Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าว มทร.พระนคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในหมู่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป